Az angelland.hu WEBOLDALON REGISZTRÁLÓKNAK ÉS AZ ONLINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐKNEK

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön megerősíti azon szándékát, hogy Kállai Zoltán e.v. (1073 Budapest Erzsébet krt. 25-27., Nyilvántartási szám: 56583735, az angelland.hu oldalon történő regisztrációt követően a szolgáltatás igénybe vételével szükségessé váló kapcsolattartás és az online fizetési szolgáltatás kezdeményezésekor a feltüntetett adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel és a számlázás céljából kezelje.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.,

A GDPR 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Adatkezelő: Kállai Zoltán e.v. (székhely: 1073 Budapest Erzsébet krt. 25-27., Nyilvántartási szám: 56583735; adószám: 57917191-1-51; elektronikus levelezési cím: info@angelland.hu telefonszám: +36 20 230 2328)

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a szolgáltatás nyújtásával, a számlázással és az online fizetési szolgáltatás működtetésével összefüggő egyes adatkezelési műveletek elvégzése tekintetében. Adatfeldolgozóként járnak el a következő szervezetek:

 1. Számlázó program üzemeltetője:
  Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
  Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
  Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
  Cégjegyzékszám: 01-09-303201
  Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu.
  Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.
 2. Fizetés lebonyolítása tekintetében:
  OTP Mobil Kft. ( 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.)
  Kereskedő cégneve: Kállai Zoltán e.v.
  Székhelye: 1073 Budapest Erzsébet krt. 25-27.
  Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: OTP felhasználói ÁFF.
 3. Webtárhely-szolgáltató és email-tárhely szolgáltatója:
  Center Webhost Kft. (1173 Budapest Borsó utca 16-32)
  Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelő adatkezelési tevékenysége

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

 1. Regisztráció

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés célja: a regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, szerződéskötési feltétel (nagykorúság) meglétének ellenőrzése, a regisztrációval járó funkciók biztosítása: a megrendelési folyamat idejének lerövidítése, korábban igénybe vett szolgáltatás újrarendelése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

 1. A rendelés feldolgozása, szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: A felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, a megrendelt szolgáltatás jellemzői és a vásárlás időpontja.

Az adatkezelés célja: Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelést adott le, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés.

Az adatkezelés időtartama: A polgári jogi elévülési idő szerint 5 év.

 1. A számla kiállítása

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. – a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.

Az adatkezelés időtartama: Az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.

 1. Felhasználói panaszok kezelése

Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a fogyasztói panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben a felhasználó panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy panasszal él-e, az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény által előírt 5 év.

 1. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

Kezelt adatok köre: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Adatkezelés célja: A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése által előírt kötelezettség teljesítése – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő lejártáig.

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben a info@angelland.hu címre kell eljuttatnia, vagy Adatkezelőnek a jelen Tájékoztatóban feltüntetett egyéb elérhetőségére, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 1. Hozzáférési jog: Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, az adatok forrására vonatkozó információ.
 2. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.
 3. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; az érintett visszavonta a hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 4. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakozott az adatkezelés ellen.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 7. Jogorvoslathoz való jog: Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 1 391-1400

fax: 36 1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az érintett az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása: Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az adatkezelő a tájékoztató módosítása esetén jogosult, de nem köteles a felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az érintett a következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

Sütik: A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap a felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása.